Uzņemšana 2019./2020. mācību gada 10. klasēs

NĀC MĀCĪTIES RĪGAS 6. VIDUSSKOLĀ!

Uzņemšana 2019./2020. mācību gada 10. klasēs

2019./2020. mācību gadā skolēni uz 10. klasi tiek uzņemti šādās programmās:

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).
  Programmā, kura ir ar eksaktu ievirzi, tiek piedāvāts atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam apgūt visus obligātos mācību priekšmetus, kā arī padziļināti – matemātiku, informātiku un ķīmiju. Kā izvēles priekšmetus varēsiet apgūt programmēšanas pamatus vai tehnisko grafiku.
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (kods 31012011).
  Programmā bez obligātajiem mācību priekšmetiem apgūsiet psiholoģiju, vizuālo mākslu, kulturoloģiju, informātiku, kā arī padziļināti – trīs svešvalodas (angļu, krievu, vācu valodu) un Latvijas un pasaules vēsturi. Jāpievērš uzmanība, ka tādi mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija un bioloģija šajā programmā atsevišķi netiek piedāvāti, bet skolēni apgūst mācību priekšmetu dabaszinības.
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011).
  Programma piedāvā apgūt gan obligātos mācību priekšmetus, gan arī izvēlēties vienu no diviem apakšvirzieniem: pirmo – ar tehnoloģiju ievirzi (skolēniem ir iespēja apgūt programmēšanas pamatus un padziļināti- informātiku) un otro – ar mūzikas ievirzi (skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt instrumenta spēli (vēlamas priekšzināšanas izvēlētā instrumenta spēlē), obligāto klavierspēli, solfedžo, harmoniju un polifoniju).
 1. (literatūras apskats) un 11. klasē (pētnieciskā daļa) katram skolēnam jāizstrādā un jāaizstāv zinātniskās pētniecības darbs.

Interešu izglītības programmās vidusskolēniem iespējams gan spēlēt teātri (skolā jau ilgstoši darbojas teātra studija “Skatuves kods”), gan dziedāt vai nu vidusskolas jauktajā korī “Saule”, vai arī kādā no ansambļiem, darboties sporta vai vizuālās mākslas pulciņā, kā arī savas līdera prasmes, izdomu un uzņēmību apliecināt skolas skolēnu pašpārvaldē.

Dokumentu pieņemšana notiks no 17.06.2018. līdz 21.06.2018. lietvedības darba laikā (zvanot uz lietvedību pa tālruni 67314042, nepieciešamības gadījumā iespējams vienoties par citu laiku):
pirmdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00,
otrdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 17.00 līdz 18.00,
trešdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00,
ceturtdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Iesniedzamie dokumenti:

 • direktoram adresēts skolēna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums,
 • apliecības par pamatizglītību un tās pielikuma (sekmju izraksta) kopija (salīdzināšanai būs jāuzrāda dokumenta oriģināls),
 • bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 6.vidusskolas absolventus) – veidlapa Nr.026/u.

Detalizētu informāciju varat saņemt skolas mācību daļā, zvanot uz mācību daļu pa tālruni 67314244, vai arī elektroniski, rakstot uz r6vs@riga.lv

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMA
Programmas kods 31013011
Mācību plāns

(2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. māc. g.)

MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10. klase 11. klase 12. klase
Latviešu valoda 6 2 2 2
Literatūra 6 2 2 2
Matemātika 18 6 6 6
Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2
Pirmā svešvaloda (angļu) 9 3 3 3
Otrā svešvaloda * (vācu vai krievu) 9 3 3 3
Sports 9 3 3 3
Informātika (**) 3 (2**) 2 1 2**
Ekonomika 3 1 2
Bioloģija 6 2 2 2
Ķīmija 7A/13B 2A/4B 2A/4B 3A/5B
Fizika 9 3 3 3
Ģeogrāfija 3 1 2
Politika un tiesības 2 2
Mūzika 3 1 1 1
Programmēšanas pamati** 4 2 2
Tehniskā grafika ** 4 1 1 2
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE 108 36 36 36

*Izglītojamais izvēlas, kuru valodu apgūst kā otro, ņemot vērā pamatskolā apgūtās valodas.

**Izglītojamajam, kurš ķīmijā izvēlējies variantu A, obligāti jāizvēlas kāds no šiem priekšmetiem, nepārsniedzot pieļaujamo maksimālo slodzi 36 stundas nedēļā (informātika izglītojamajam obligāti jāapgūst 10. un 11.klasē, bet 12.klasē- brīva izvēle) .

A vai B – izglītojamajam obligāti jāizvēlas viens no variantiem A vai B.

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS HUMANITĀRĀ UN SOCIĀLĀ VIRZIENA PROGRAMMA
Programmas kods 31012011
Mācību plāns

(2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. māc. g.)

MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10. klase 11. klase 12. klase
Latviešu valoda 6 2 2 2
Literatūra 6 2 2 2
Matemātika 12 4 4 5
Latvijas un pasaules vēsture 6A/12B 2A/4B 2A/4B 2A/4B
Pirmā svešvaloda (angļu) 13 4 4 5
Otrā svešvaloda * (vācu vai krievu) 9 3 3 3
Trešā  svešvaloda * (krievu vai vācu) 9 3 3 3
Sports 9 3 3 3
Informātika (**) 3 (2**) 2 1 2**
Ekonomika 3 1 2
Ģeogrāfija 3 1 2
Psiholoģija 2 2
Politika un tiesības 2 2
Dabaszinības 8 3 3 2
Mūzika 3 1 1 1
Kulturoloģija 6A/0B 2A/0B 2A/0B 2A/0B
Vizuālā māksla 3 1 1 1
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE 108 36 36 36

*Izglītojamais izvēlas, kuru valodu apgūst kā otro, kuru- kā trešo, ņemot vērā pamatskolā apgūtās valodas.

**Izglītojamajam obligāti jāapgūst 10. un 11.klasē, bet 12.klasē- izglītojamā brīva izvēle (nepārsniedzot pieļaujamo mācību slodzi).

A stundu skaits mācību priekšmetā obligāts izglītojamajam, kurš vēsturē izvēlējies variantu A.

B stundu skaits mācību priekšmetā obligāts izglītojamajam, kurš vēsturē izvēlējies variantu B.

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA
Programmas kods 31011011
Mācību plāns

(2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. māc. g.)

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10. klase 11. klase 12. klase
Latviešu valoda 6 2 2 2
Pirmā svešvaloda 11 3 3 5
Otrā svešvaloda 9 3 3 3
Matemātika 14 5 4 5
Informātika 3 2 1 0
Sports 9 3 3 3
Fizika 9 3 3 3
Ķīmija 6 2 2 2
Bioloģija 6 2 2 2
Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2
Literatūra 6 2 2 2
Mūzika 3 1 1 1
Ekonomika 3 1 2 0
Ģeogrāfija 3 1 2 0
Politika un tiesības 3 1 1 1
  97 33 33 31
Kulturoloģija*1 3 1 1 1
Programmēšanas pamati*1 4 1 1 2
Informātika*1 4 1 1 2
  11 3 3 5
Solfedžo*2 3 1 1 1
Klavierspēle*2 3 1 1 1
Instrumenta spēle (izvēles)*2 3 1 1 1
Harmonija*2 1 0 0 1
Polifonija*2 1 0 0 1
  11 3 3 5
IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SLODZE 108 36 36 36

 *1 un *2 – katrs skolēns izvēlas vienu no piedāvātajiem apakšvirzieniem (visu mācību priekšmetu komplektu).

Lejuplādējamas tabulas

Stundu plāns eksaktajai klasei
Stundu plāns humanitārajai klasei
Stundu plāns vispārizglītojošajai klasei