Uzņemšana 2021./2022. mācību gada 10. klasēs

Rīgas 6. vidusskola piedalās Rīgas pilsētas kombinētajā iestājpārbaudījumā, un tajā uzrādītie rezultāti (matemātikā un svešvalodā) ir viens no priekšnoteikumiem uzņemšanai šīs skolas 2021./2022. mācību gada 10. klasēs. Ar “Rīgas 6. vidusskolas kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmās” varat iepazīties šeit:  https://r6vsk.lv/wp-content/uploads/2021/05/r6vs-uznemsanas-noteikumi-vidusskola.pdf

Informācija par iestājpārbaudījumiem: Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi (precizēts 26.05.) – Rīgas 6. vidusskola (r6vsk.lv) un Ar 27. maiju pieteikšanās iestājpārbaudījumam uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10. klasēs – Rīgas 6. vidusskola (r6vsk.lv)

Dokumentu pieņemšana uz Rīgas 6. vidusskolas 2021./2022. mācību gada 10. klasēm notiek tikai 15.06.2021. un 16.06.2021. skolas lietvedībā.

Rīgas 6. vidusskolas piedāvātās izvēles iespējas varat apskatīt un izvērtēt infografikā “Nāc mācīties Rīgas 6. vidusskolas 10. klasē!” un vidējās izglītības programmā, kuras aprakstu atradīsiet šī teksta beigās.

Interešu izglītības programmās vidusskolēniem būs iespējams arī spēlēt teātri (skolā jau ilgstoši darbojas teātra studija “Skatuves kods”), dziedāt vai nu vidusskolas jauktajā korī “Saule”, vai arī kādā no ansambļiem, darboties sporta vai vizuālās mākslas pulciņā, kā arī savas līdera prasmes, izdomu un uzņēmību apliecināt skolas skolēnu pašpārvaldē.

Dokumentu pieņemšana notiks 15.06.2021. un 16.06.2021. lietvedības darba laikā:

  • 15.06.2021. no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00,
  • 16.06.2021. no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00.

Iesniedzamie dokumenti:

  • direktoram adresēts skolēna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums,
  • apliecības par pamatizglītību un tās pielikuma (sekmju izraksta) kopija (salīdzināšanai būs jāuzrāda dokumenta oriģināls),
  • koda lapas, ar kuru skolēns piedalījies Rīgas pilsētas kombinētajā iestājpārbaudījumā, kopija,
  • bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 6. vidusskolas absolventus) — veidlapa Nr. 026/u.

Detalizētu informāciju varat saņemt, zvanot uz skolas mācību daļu pa tālruni 67474476 (direktora vietniecei L. Āboltiņai) vai arī rakstot uz r6vs@riga.lv, kā arī klātienes konsultācijā no 07.06.2021. līdz 11.06.2021. (izņemot 10.06.2021.), par kuras norises laiku lūdzam vienoties telefoniski (67474476).

Lejuplādējama iesnieguma forma

 

Nāc mācīties Rīgas 6. vidusskolas 10. klasē!

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

(MĀCĪBAS 10. KLASĒ UZSĀKOT 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ)

Pamatkursi

(visi mācību priekšmeti tiek apgūti vispārīgajā vai optimālajā līmenī)

1. izvēle 2. vai 3. izvēle
Latviešu valoda un literatūra I

Angļu valoda I (B2)

Vācu vai krievu valoda (B1)

Sociālās zinības un vēsture Kultūras pamati

Fizika I

Ķīmija I

Bioloģija I

Ģeogrāfija I

Matemātika I

Programmēšana I

Sports un veselība

Latviešu valoda un literatūra I

Angļu valoda I (B2)

Vācu vai krievu valoda (B1)

Vēsture un sociālās zinātnes I Kultūra un māksla I (izvēloties A (mūzikas) vai B (teātra mākslas) virzienu)

Dabaszinības

Matemātika I

Datorika

Sports un veselība

Projekta darbs — pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem (veicams 12. klasē)
Padziļinātie kursi

(no katrā izvēlē piedāvātā 4 mācību priekšmetu komplekta obligāti jāizvēlas trīs mācību priekšmeti)

1. izvēle 2. izvēle 3. izvēle
Ķīmija II

Bioloģija II

Matemātika II

Programmēšana II

Latviešu valoda un literatūra II

Angļu valoda II (C1)

Otrā svešvaloda- vācu vai krievu, turpinot pamatkursā apgūto (B2)

Vēsture II

Kultūra un māksla II

Latviešu valoda un literatūra II

Angļu valoda II (C1)

Vēsture II

Specializētie kursi (izvēles mācību priekšmeti*)
Uzņēmējdarbības pamati

Politika un tiesības

Radošā rakstīšana

Publiskā uzstāšanās

Trešā svešvaloda — vācu vai krievu (B1)

Digitālais dizains

*Instrumentspēle (obligāts, pamatkursa priekšmetā “Kultūra un māksla” izvēloties A virzienu (mūzika))

*Kolektīvā muzicēšana (obligāts, pamatkursa priekšmetā “Kultūra un māksla” izvēloties A virzienu (mūzika))

       

 

Ar kursu aprakstu (mērķiem, apguves priekšnosacījumiem un skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem) varat iepazīties 2019. gada 3. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 416 (9. pielikumā) “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” https://likumi.lv/ta/id/309597#piel9