Izglītības programmas

Izglītības programmas pamatskolā

  • vispārējā pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods – 21011111;
  • vispārējā pamatizglītības programma ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – mūzikā, programmas kods – 21017111. Programmas ietvaros skolēni apgūst viena instrumenta spēli un darbojas vienā no skolas muzikālajiem kolektīviem.

Izglītības programma vidusskolā

Vispārējas vidējās izglītības programma, programmas kods – 31016011

Pamatkursi

(visi mācību priekšmeti tiek apgūti vispārīgajā vai optimālajā līmenī)

1. izvēle 2. vai 3. izvēle
Latviešu valoda un literatūra I

Angļu valoda I (B2)

Vācu vai krievu valoda (B1)

Sociālās zinības un vēsture Kultūras pamati

Fizika I

Ķīmija I

Bioloģija I

Ģeogrāfija I

Matemātika I

Programmēšana I

Sports un veselība

Latviešu valoda un literatūra I

Angļu valoda I (B2)

Vācu vai krievu valoda (B1)

Vēsture un sociālās zinātnes I Kultūra un māksla I (izvēloties A (mūzikas) vai B (teātra mākslas) virzienu)

Dabaszinības

Matemātika I

Datorika

Sports un veselība

Projekta darbs – pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem (veicams 12. klasē)
Padziļinātie kursi

(no katrā izvēlē piedāvātā 4 mācību priekšmetu komplekta obligāti jāizvēlas trīs mācību priekšmeti)

1. izvēle 2. izvēle 3. izvēle
Ķīmija II

Bioloģija II

Matemātika II

Programmēšana II

Latviešu valoda un literatūra II

Angļu valoda II (C1)

Otrā svešvaloda- vācu vai krievu, turpinot pamatkursā apgūto (B2)

Vēsture II

Kultūra un māksla II

Latviešu valoda un literatūra II

Angļu valoda II (C1)

Vēsture II

Specializētie kursi (izvēles mācību priekšmeti*)
Uzņēmējdarbības pamati

Politika un tiesības

Radošā rakstīšana

Publiskā uzstāšanās

Trešā svešvaloda- vācu vai krievu (B1)

Digitālais dizains

*Instrumentspēle (obligāts, pamatkursa priekšmetā “Kultūra un māksla” izvēloties A virzienu (mūzika))

*Kolektīvā muzicēšana (obligāts, pamatkursa priekšmetā “Kultūra un māksla” izvēloties A virzienu (mūzika))

 

Ar kursu aprakstu (mērķiem, apguves priekšnosacījumiem un skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem) varat iepazīties 2019. gada 3. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 416 (9. pielikumā) “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” https://likumi.lv/ta/id/309597#piel9