Nodibināta Rīgas 6. vidusskolas attīstības un atbalsta biedrība

Rīgas 6. vidusskolas skolēnu vecāku padomes sēdē nolemts dibināt sabiedrisku organizāciju “Rīgas 6. vidusskolas attīstības un atbalsta biedrība”, kura apņēmusies palīdzēt skolai un tās skolēniem dažādu projektu realizēšanā.

Sākotnēji ideja par biedrības dibināšanu radās pērnā gada nogalē skolēnu vecāku padomes sēdē, kurā tika apspriesti skolas attīstības un skolēnu pilnveidošanās iespēju jautājumi. Ņemot vērā skolas ierobežotās iespējas piesaistīt papildus finansējumu projektu realizācijā, vecāki lēmuši nākt palīgā skolai un saviem bērniem – 6. vidusskolas vārda nesējiem Latvijā un pasaulē.

“Veicināt Skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, koncertos, pieredzes apmaiņas braucienos) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās. Veicināt audzēkņu jaunrades projektus, skolēnu intelekta, fizisko spēju un redzesloka paplašināšanu,” teikts jaundibinātās organizācijas statūtos.

Pēc vairāku mēneša darba š.g. aprīļa nogalē oficiāli reģistrēta “Rīgas 6. vidusskolas attīstības un atbalsta biedrība”, par kuras valdes priekšsēdētāju pagaidām izvēlēts trīs skolas audzēkņu tēvs Uldis Strautmanis. Biedrības valdē darbojas arī Anita Mūrniece un Eva Rotčenkova, kuru bērni ir skolas audzēkņi. Biedrībā darbojas gandrīz divdesmit aktīvo biedru.

Īpašu paldies biedrības izveidē sakām Ilvijai Malnačai, kura aktīvi virzīja sākotnējo ideju un ir sakārtojusi ar dibināšanu saistītās formalitātes.

Biedrība ir atvērta, un tajā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai arī personālsabiedrība. Lūdzam skolas pedagogus un skolēnus informēt vecākus, kā arī bijušos skolas absolventus, par šīs biedrības izveidi. Aicinām ikvienu iesaistīties biedrības darbībā, dalīties ar idejām, sniegt padomu dažādu jautājumu risināšanā. Tikai kopīgiem spēkiem varam palīdzēt mūsu bērniem un skolai dažādu ideju realizēšanā!

Pašreiz biedrības tuvākajos plānos ietilpst skolas kamīnzāles atjaunošana, tiek risināts jautājums par otra skolotāja / palīga piesaisti jaunākajās klasēs, kā arī tiek meklēti profesionāļi, kas dalītos ar savu pieredzi un runātu par aktuālo ikmēneša lekcijās ar vecāko klašu skolēniem.

Vairāk par Rīgas 6. vidusskolas attīstības un atbalsta biedrības darbību informēsim skolas mājaslapā internetā un ar sociālo tīklu starpniecību. Tāpat, par biedrības izveidi, darbību un iesaistīšanos tās darbībā droši var sazināties ar biedrības grāmatvedi Ilviju Malnaču – sociālajos tīklos vai rakstot uz e-pastu ilvija.malnaca@gmail.com.

Rīgas 6. vidusskolas attīstības un atbalsta biedrība
Reģ. Nr. 40008276049
Norēķinu konta Nr. LV34UNLA0055000875785
Juridiskā Adrese: Aleksandra Čaka iela 102, Rīga, LV-1011