UzņemšanaUzņemšana 1. klasēs

Informācija par bērnu reģistrāciju mācībām 1. klasē

Reģistrēt bērnu 1. klases pretendentu rindai vecāki var sekojošos veidos:

1) ja vienam no vecākiem ir elektroniskais paraksts, tad lūdzam sūtīt savu iesniegumu uz skolas e-pasta adresi r6vs@riga.lv Sūtot pieteikumu elektroniski, pasu kopijas, dzimšanas apliecības kopijas u.c. dokumentus pievienot nav nepieciešams!

2) Klātienē skolas Lietvedībā, līdzi ņemot savu dokumentu un dzimšanas apliecību – darba dienās dežūrlaiks no 09.00 līdz 12.00, pēcpusdienās – iepriekš piesakoties: 67474678

Pieteikumu var rakstīt brīvā formā vai izmantot pievienoto veidlapu.

Iesniegumā noteikti jānorāda vecāka/u kontaktinformācija, bērna personas kods, bērna deklarētā un faktiskā dzīves vietas adrese, kā arī – uz kuru mācību gadu esat izlēmuši pieteikties.

Ja mūsu skolā jau mācās bērna brāļi/māsas, tad lūgums norādīt arī viņu vārdus, lai mēs varētu ievērot pretendentu rindas prioritāro secību.

1. klasē tiek piedāvāta izvēle starp 2 mācību programmām: vispārizglītojošā (B klase) un profesionāli orientētā mūzikas virziena klase (A, C, D klases). Mūzikas klasē (papildus standarta programmai) bērni apgūst mūzikas instrumenta spēles prasmes, solfedžo, kora dziedāšanu.

1. klases pretendentu saraksts ik gadu tiek veidots 15. maijā, atbilstoši Rīgas domes 26.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-199-sn “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Gala atbildes vecākiem tiks sniegtas maija beigās – jūnija sākumā, pēc datu apkopošanas. Atbildes vēstules tiks nosūtītas uz pieteikumā norādīto vecāka oficiālo e-adresi (ja tāda ir izveidota) vai Jūsu pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Vecākiem ir iespēja pārliecināties par bērna reģistrēšanu 1. klasei, pieslēdzoties portālam latvija.lv, sadaļā “Mani dati izglītības reģistros”:  https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP181/Apraksts Papildus informācija pa tālruni: 67474678

Lejuplādējama pieteikuma veidlapa