Erasmus +

Skolotāju pieredze, apgūstot CLIL metodoloģiju Prāgā

Marta sākuma trīs mūsu skolas skolotājas izmantoja ERASMUS+ projekta iespējas un apguva kursu par Satura un Svešvalodas Integrēto Apguvi (CLIL) metodoloģiju – inovatīvu pieeju, kas iekļauj svešvalodas lietojumu citu priekšmetu apguvē un mācību satura apguvi svešvalodas stundās. Kursu apguva fizikas un informātikas skolotāja Anna Bērziņa, matemātikas skolotāja Baiba Zupane, un angļu valodas skolotāja Anna Plakane. Visas esma ļoti pateicīgas par šo brīnišķīgo iespēju.

Bija ļoti vērtīgi iejusties skolēna ādā. Viens no lektores modelētjaiem grupu darbiem bija pirmsskolas mācību satura apguve čehu valodā. Saņēmām daudz jaunas, labi strukturētas un praksē noderīgas informācijas gan par CLIL stundu uzbūves specifiku, gan atbalsta tehnikām, gan mācību materiālu veidošanas rīkiem. Laiki mainās un mākslīgais intelekts arvien vairāk ienāks cilvēka ikdienas dzīve, kā arī skolotāja darbā. Vēlamies dalīties ar kolēģiem ar rīkiem, kurus uzskatām par ļoti noderīgiem.

Apguvām bezmaksas versiju Microsoft izstrādātajai programmai (mākslīgais intelekts): https://copilot.microsoft.com/

Adreses, ar kuru programmu palīdzību varam veidot interaktīvas stundas:
https://twee.com/
https://mizou.com/


CLIL metodoloģijas ieviešana veicinās starppriekšmetu saikni un caurviju prasmju attīstību, attīstot skolēnos kritiskās domāšanas iemaņas un autentisku komunikāciju angļu valodā. Turklāt ICT integrēšana CLIL stundās stiprinās mūsu skolotāju digitālās prasmes, veicinot dinamiskāku un interaktīvāku mācīšanās vidi.

Papildus kvalifikācijas celšanai un jaunu prasmju apguvei, ERASMUS+ projekts sniedz unikālu iespēju mūsu skolotājām iesaistīties pieredzes apmaiņā ar citu EU valstu kolēģiem. Kursā iepazināmies ar Itālijas un Kipras kolēģu pieredzi, kā arī apmeklējām vienu no valsts ģimnāzijām Prāgā. Cita vide ļāva izrauties no ierastās rutīnas un gūt svaigu elpu turpmākajam darbam. Paplašinājām redzesloku ar kultūras programmu: operas apmeklējumu un gida vadītu ekskursiju pa Prāgu. Iesakām arī citiem kolēģiem nākotnē izmantot ERASMUS+ sniegtās iespējas.